06-52393215 info@nieboeradvies.nl

BRIEF DRAAGVLAKONDERZOEK VEENKOLONIEN

Tweede Exloërmond, 14 januari 2015

Betreft: Uitkomst draagvlakonderzoek windturbines in de Veenkoloniën, de
daarmee samenhangende inhoud van de brieven van Minister Van der Hoeven en
de recente reactie van de Minister van Economische Zaken.

Geachte leden van het Parlement,

In het Drentse deel van de Veenkoloniën, in het gebied waar windparken
“De Drentse Monden” en “Oostermoer” gepland zijn, is eind 2014 in opdracht
van de betrokken Gemeenten Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal een
draagvlakonderzoek onder de bevolking gehouden.

Dit draagvlakonderzoek had tot doel om op objectieve wijze vast te stellen
of c.q. hoeveel draagvlak er in dit gebied onder de betrokken bevolking is
voor de realisatie van windturbines.

Ter uwer informatie treft u, als parlementslid en als vertegenwoordiger
van uw kiezers in dit gebied, de resultaten van dit draagvlakonderzoek in
de bijlages aan.

Wij brengen in het kader van de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek het
volgende onder uw aandacht.

Vooreerst wijzen wij erop dat er in ons gebied een RCR (Rijks Coördinatie
Regeling) procedure van toepassing is, op grond waarvan door de
Rijksoverheid over kan worden gegaan tot vergunningverlening voor de
realisatie van windturbines in dit deel van de Veenkoloniën. Van belang is
daarbij dat, voordat tot plaatsing van winturbines over kan worden gegaan,
daarbij is gesteld dat de initiatiefnemers daartoe voldoende draagvlak in
het gebied moeten hebben gecreëerd.

In dit kader wijzen wij op de inhoud van de brief van Minister Van der
Hoeven (EZ) van 8 juli 2010 aan “Duurzame Energieproductie Exloërmond”
betreffende hun verzoek om toepassing van de RCR op het windproject in de
Veenkoloniën.

Deze brief is een antwoord op de brief van 19 mei 2010, waarin Minister
Van der Hoeven de bereidheid uitspreekt om de RCR in te zetten ten behoeve
van de realisatie van windparken “De Drentse Monden” en “Oostermoer”.
Daarbij is het zo dat Minister Van der Hoeven onder meer naar de
initiatiefnemers onder punt 3. van haar brief aantekent “Tevens bent u in
eerste instantie verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor
het project in de regio.”

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er absoluut GEEN DRAAGVLAK is in ons
gebied: immers 82 % van de direct omwonenden is tegen een windturbinepark
en slechts 10,3% is voor

De regering heeft de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek bekeken en tot
onze verbazing luidt de conclusie van de minister van Economische Zaken
dat er ‘dan maar meer draagvlak gecreëerd moet worden’.

Gelet op hetgeen Minister Van der Hoeven in haar brief van 19 mei 2010
aantekende over draagvlak in de regio, waarvan nu objectief en kwalitatief
is vastgesteld dat er GEEN DRAAGVLAK is voor windturbines in de
Veenkoloniën, gaat de reactie van de Minister van Economische Zaken geheel
voorbij aan hetgeen gesteld in de brief van Minister Van der Hoeven van
19 mei 2010. Deze voorwaarde en deze uitslag kan in onze optiek dan ook
alleen maar leiden tot het definitief en onvoorwaardelijk schrappen van de
Veenkoloniën als zoekgebied voor windturbines.

Overeenkomstig punt 3. van de brief van 19 mei 2010 zou in plaats daarvan
in onze provincie moeten worden overgegaan tot het aanwijzen van
zoekgebieden voor windenergie waar wel draagvlak is.

Wij verzoeken u dan ook als Tweede Kamerlid om de uitkomsten van dit
draagvlakonderzoek aan de betrokken ministers voor te leggen en hen zo
nodig per motie, op te roepen om in het verlengde van de voorwaarde zoals
opgenomen in de brief van Minister Van der Hoeven, samen met de uitkomst
van het draagvlakonderzoek, te besluiten dat de Veenkoloniën op grond
daarvan moet worden geschrapt als zoekgebied voor realisatie van windturbines.

De inhoud en bovenal de uitkomst van de hierover door u met de betrokken
ministers te voeren gesprekken zal op meer dan gemiddelde belangstelling
van ons, van de betrokken Gemeenten en van de bevolking kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

J.L. Nieboer

Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën

Return to Top ▲Return to Top ▲