06-52393215 info@nieboeradvies.nl

 

Dit ‘Handboek’ mocht niet met inwoners en raadsleden worden gedeeld…
Hieronder het PDF document.

Handboek lastige vragen_4_

Drenthe Nu – Uitzending van donderdag 22 oktober 2020 om 18:18
In deze uitzending onder meer aandacht voor de bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer, die niet niet hoeft te worden stilgelegd. Platform Storm voelt zich daardoor niet uit het veld geslagen. 

Naar website RTV Drenthe.nl/

Hieronder links naar de diverse Media uitingen naar aanleiding van de uitspraak van het Kort Geding.

 

2020-10-08 Platform Storm is niet ontvankelijk verklaard in het Kort Geding.

Beste mensen,

De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft vandaag uitspraak gedaan in kort geding. Deze treft u hier en geanonimiseerd op onze website aan. De rechter komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak, omdat hij Stichting Platform Storm niet-ontvankelijk acht in haar vorderingen.

Die niet-ontvankelijkheid baseert de Voorzieningenrechter op een aantal gronden. De Stichting is net als in de eerder gevoerde bestuursrechtelijke procedures opgetreden voor een groot aantal belanghebbenden en omwonenden van het windpark. In een civiele procedure stelt de Voorzieningenrechter op grond van vrij recente wetgeving (artikel 3:305a BW en 1018c lid 1 RV) vast dat de Stichting niet expliciet aan die eisen zou hebben voldaan, terwijl dat wel op straffe van nietigheid zou zijn vereist.

Stichting Platform Storm heeft er ter zitting op gewezen dat zij met het overleggen van het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Stichting en het produceren van de statuten wel heeft voldaan aan de wettelijke eisen. De feitelijke en rechtsvragen zijn bovendien uit hun aard gemeenschappelijk. Ook werden wij eerder wel door de Raad van State ontvankelijk verklaard. Bovendien had de Stichting ook nog een beroep gedaan op een lichter regime ex artikel 3:305a lid c, omdat de rechtsvorderingen zijn ingesteld met een ideëel doel (bescherming van de gezondheid) en niet strekken tot schadevergoeding in geld.

vervolg bericht

De Voorzieningenrechter is daar niet in meegegaan en dit als ontoereikend beoordeeld. Daaraan is de sanctie van niet ontvankelijkheid verbonden. De nietigheid van de dagvaarding is niet uitgesproken (vergelijk r.o. 4.6.).

De rechter legt derhalve strenge processuele eisen aan en komt dusdoende nu niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak toe.

Ook gaat de Voorzieningenrechter nog in op de leer van de formele rechtskracht (zie r.o. 4.15). Die leer gaat ervan uit dat moet worden uitgegaan van de juistheid van de eerder door het bestuursorgaan genomen besluit, wat door de bestuursrechter is getoetst en in stand is gelaten.  

Stichting Platform Storm heeft in de dagvaarding geschreven dat de besluiten volgens haar – mede in het licht van de recente uitspraak van het Hof van Justitie van 25 juni 2020 – in strijd zijn met het Unierecht, daarmee onwettig en onrechtmatig. De Voorzieningenrechter volgt dat betoog met een beroep op de rechtmatigheidsfictie niet.

Subsidiair heeft Stichting Platform een beroep gedaan op het feit de de vergunningen op dit moment mogelijk nog wel rechtmatig zijn, maar dat het gebruik daarvan in strijd komt met het Unierecht en op grond daarvan niet gebruikt mogen worden. Het rechtmatig zijn van de vergunningen levert immers nog geen rechtmatig gebruik op tussen de Stichting en de initiatiefnemers. Bovendien staat vast dat er tussen een eventuele gang naar het bestuursorgaan op grond van de in rechtsoverweging 4.15 genoemde uitspraak van 13 januari 2014 (Kühne & Heitz / Productschap voor Pluimvee en Eieren) een onomkeerbare situatie zou ontstaan, op grond waarvan er spoedeisend belang is de bouw thans te verbieden. De Voorzieningenrechter volstaat te melden dat die stelling niet nader onderbouwd is en overigens in strijd met de dagvaarding. De Stichting meent dat dit berust op een onjuiste lezing en uitleg van haar stellingen.

Het Hof van Justitie heeft bovendien uitdrukkelijk bepaald als sprake is van onrechtmatigheid de nationale rechter een verbod moet uitspreken en bij twijfel prejudiciële vragen moet stellen. Dat heeft de Voorzieningenrechter naar de mening van de Stichting ten onrechte achterwege gelaten.

Wij hebben de indruk dat de rechter hier de kool en de geit heeft willen sparen en hij met deze uitspraak zijn vingers niet wil branden…

De Stichting zal de komende tijd de uitspraak nauwgezet bestuderen en besluiten welke nadere acties ingezet zullen worden. De rechtsbescherming die de hoogste rechter met een juiste uitleg verdragen en richtlijnen aan burgers beoogt te bieden wordt immers op deze manier opnieuw ten onrechte niet gerealiseerd, zelfs niet waar evident sprake is van schendingen. De Stichting meent dat die situatie niet kan en mag voortduren en zal dus niet in deze situatie berusten. Wordt vervolgd!

 

Met vriendelijke groet,

  

J.L. Nieboer

2020-10-08

Kort geding tegen de vergunningen voor het Windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Stichting Platform Storm en mede activisten hebben zich donderdag verzameld voor de rechtbank in Assen. Zij willen dat de rechter de bouw van een windpark in de Drentse Veenkoloniën stil gaat leggen. Hieronder links naar de diverse Media die hier aandacht hebben besteed.

 

vervolg gedeelte artikel op site Hart van Nederland
De tegenstanders schermen met een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot een windpark in België. Het hof daar oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en de natuur. Volgens Peter de Lange, de advocaat van Platform Storm, zijn de verstrekte bouwvergunningen van het park in Drenthe daarmee in strijd met de Europese milieuregels. Dit omdat het plan in Drenthe op dezelfde manier tot stand is gekomen.

Jarenlang gevecht
De strijdbare voorman van de stichting, Jan Nieboer, vecht al jaren tegen de plannen. Hij denkt dat de actiegroep vandaag een grote kans heeft om af te dwingen dat er direct gestopt moet worden met bouwen. ”Door de Europese uitspraak in een vergelijkbare zaak in België staan we nu veel sterker. Hierbij wordt veel meer gekeken wat de impact van zo’n windmolenpark doet met mens en natuur”, vertelt Nieboer verder. ”Voordat deze plannen doorgezet mogen worden, moeten deze eerst worden besproken met de burgers, dat is niet gebeurd, wij worden overgeleverd aan de overweldigend milieueffect.

Volgens de stichting zorgen windmolens onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen.

Klik op de link hieronder:

Klik op de link hieronder:

Klik op de link hieronder:

Klik op de link hieronder:

Voorafgaand aan de rechtszaak verzamelden de actievoerders zich op de Brink in Assen.
Hierbij werd een protestsong ten gehore gebracht.

2020-10-01 NIEUW BUINEN – Tegenstanders van de komst van het windmolenpark in de Drentse Monden hebben hun hoop gevestigd op het Europees Hof van Justitie. Het Hof kwam onlangs met een uitspraak met grote gevolgen voor een windmolenpark in Vlaanderen in België. Jan Nieboer legt uit wat er aan de hand is.

Hiernaast de link naar mijn interview met “de Kanaalstreek” over de nieuwe rechtsgang in onze strijd tegen de hier in oprichting zijnde afzichtelijke windpalen. 

Tevens hieronder de advertenties in de Nieuwsbode en de WeekIn WeekUit.

2020-09-29 Dagvaarding o.v.v. Platform Storm.

De dagvaarding samen met de begeleidende tekst zoals die in opdracht van Stichting Platform Storm namens mr. Peter de Lange is uitgereikt is aan de initiatiefnemers van Windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Met vriendelijke groet,

Stichting Platform Storm

J.L. Nieboer
Woordvoerder

De dagvaarding (zonder producties) met de vorderingen van Stichting Platform Storm vindt u hier

Op donderdag 8 oktober aanstaande vindt om 10.00 uur een kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De zaak zal behandeld worden door de Voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, gevestigd aan de Brinkstraat 4.

Platform Storm heeft als doel de realisatie van het windpark tegen te gaan. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft echter de aan de initiatiefnemers van het windpark verleende vergunningen getoetst en in stand gelaten. Die vergunningen zijn daarmee in beginsel onherroepelijk geworden. Daar kan als zodanig dan ook bestuursrechtelijk niet meer tegen worden opgekomen.

Vervolg Rechtbank Assen – Kort Geding 8 oktober a.s. Platform Storm inzake windpark Drentse Monden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft echter op 25 juni 2020 in een zaak in Vlaanderen voor recht verklaard dat ‘plannen’ en programma’s’ die aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben eerst verplicht MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst moeten worden. Vergunningen in goed vergelijkbare Nederlandse situaties worden getoetst aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Als aan die normen en voorwaarden wordt voldaan worden die vergunningen verleend en in stand gelaten. Maar dat besluit en die regeling zijn zelf nooit MER getoetst. Dat betekent dat die regelingen nietig, althans vernietigbaar zijn. De verleende vergunningen zijn daarmee rechtstreeks in strijd met het Unierecht en dus onwettig en onrechtmatig. Daarvan kan dan ook geen gebruik meer worden gemaakt. Daarom vordert Platform Storm ook nu in kort geding stillegging van de verdere bouw van het windpark.

Voor de meer juridisch-technische details op dit punt verwijs ik graag naar mijn eerdere bijdragen op onze website – strijd met Europees recht I en II.

Naast genoemde uitspraak van het Hof wordt ook gehandeld in strijd met de regels die gelden voor economische mededinging. Niet iedereen kan een vergunning krijgen voor het realiseren van een windpark. Die vergunningen zijn dan ook schaars. Voor schaarse vergunningen gelden bijzondere Unierechtelijke en nationale regels, zodat er een transparante procedure ontstaat met een gelijk speelveld voor alle potentiële belanghebbenden. Dat is bij dit windpark niet zo gebeurd. Ook dat is in strijd met het Unierecht.

Voorts zijn het Verdrag van Aarhus en daarmee corresponderende richtlijnen niet nageleefd. Ook daar worden de vorderingen in deze zaak op gebaseerd.

De uitspraak van het Hof betekent dat die uitspraak niet alleen van belang is voor Vlaanderen, maar voor alle lidstaten van de Europese Unie. Die uitspraak is dus ook van belang in Nederland en dan niet beperkt tot windpark De Drentse Monden en Oostermoer, maar voor alle windparken in Nederland, ongeacht of deze al zijn gerealiseerd of niet. De uitspraak is bovendien van betekenis voor andere sectoren dan de windenergiesector.

Vaak krijgen omwonenden het verwijt te horen dat zij een ‘nimby’-discussie voeren (not in my backyard) en/of tegen duurzaamheid zijn. Dat is beslist niet het geval. Daar gaat deze zaak niet over. Platform Storm wil dat geldende regels en voorschriften, bedoeld om de (persoonlijke) gezondheid van mens en het milieu te beschermen of te verbeteren, worden nageleefd. Verslechteren mag niet, maar dat is wel precies wat omwonenden van windturbineparken in de praktijk ervaren. De vergunningen hadden dus eigenlijk zo nooit mogen worden verleend.

Of het Klimaatakkoord bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid van mens en milieu is ook maar zeer de vraag. De aanzienlijke milieugevolgen van dat akkoord en die plannen zijn immers nog nooit MER-getoetst, terwijl dit wel zou moeten.

De afdeling persvoorlichting van de Rechtbank Assen is gewezen op mogelijk grote belangstelling van pers, omwonenden en andere windparken en verzocht bij met name de zaalkeuze, het faciliteren van toegang en het opzetten van een livestream daarmee te rekenen.
Zodra daar meer over bekend is zal dit op onze website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Peter A. de Lange

2020-09-10 – DvhN: Nieuwe ontwikkelingen:
Hieronder de krantenartikelen over de nieuwste inzet van Platform Storm tegen de windplannen.
Dit is de start van een nieuwe goed voorbereide actie op basis van het recente Arrest van het Europese Hof van Justitie. Nadere uitleg wordt vanavond vanaf 19.00 uur Bij Hofsteenge in Grolloo aan de overige pers en andere belangstellenden gegeven. De financiële instellingen zijn hiermee ook gewaarschuwd voor verkeerde investeringen.

Nieuwe hoop, niet alleen voor de duizenden omwonenden en vele ondernemers in ons gebied die dit plan vanaf de eerste dag als onrechtvaardig hebben ervaren, maar voor alle Nederlandse inwoners die met dergelijke megalomane plannen worden geconfronteerd en tot nu toe alleen konden stamelen “Ik stond erbij en keek ernaar”.

Hieronder drie PDF bestanden met de desbetreffende artikelen.

2020-09-10 RTV Drenthe

Platform Storm en buitendorpen Emmen eisen bouwstop windparken bij de rechter.

Platform Storm, het Democratisch Initiatief Energie en EOP De Monden, die de buitendorpen rondom Nieuw-Weerdinge in de gemeente Emmen vertegenwoordigt, willen via een civiele procedure de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën en de drie locaties in Emmen tegenhouden. De advocaat van de platformen heeft in een brief de ontwikkelaars gesommeerd de bouw per direct te staken.

Geschreven door Janet Oortwijn, hieronder het hele artikel.

In het kader van een recent Arrest van het EU Hof is bijgaande brief gisteren door mr. Peter de lange van Vos & de Lange Advocaten namens Platform Storm naar de 3 initiatief nemende B.V’s gestuurd.
Ook is vanmiddag de uitnodiging voor de persconferentie as. donderdagavond bij Hosteenge in Grolloo uitgegaan. Het nieuws wordt nu al opgepakt; morgen zit Martin Sommer van het AD hier ook al…as. donderdagmorgen komt het DvhN (zie de tekst in de bijlage) en de FD hierover met een artikel.

Persconferentie: donderdag 10/9 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving.

Aanvang: 19.00 uur
Inloop: 18.30 uur

Locatie: de grote zaal van Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo

2020-09-09 Verzet tegen Drentse windparken nog niet gebroken, inwoners gaan opnieuw naar de rechter

Stichting Platform Storm sleept de projectontwikkelaars van windpark Drentse Monden en Oostermoer  voor de civiele rechter.  

De inwoners vinden dat er onvoldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor mens en omgeving. Ze zien juridische mogelijkheden om de aanleg en het gebruik van 45 windmolens in de Veenkoloniën te blokkeren. ,,We hebben bot gevangen bij de Raad van Staten. Nu stappen we naar de civiele rechter. Die zit minder op schoot bij de overheid’’, zegt Jan Nieboer, woordvoerder van Stichting Platform Storm. 

Om de exploitanten van windpark Drentse Monden, Oostermoer een  halt toe te roepen, zet Platform Storm in een  kort geding zwaar in op gebruik van het Europese recht. Dat gaat ook uit van een zwaardere milieutoetsing vooraf en niet gaandeweg de rit. Maar ook van meer bescherming in plaats van verslechtering van gezondheid en leefklimaat.   

Volgens advocaat Peter de Lange uit Barendrecht, die sinds kort de juridische belangen van Platform Storm behartigt, zijn de effecten op het milieu vooraf onvoldoende bekeken en hebben ontwikkelaars en exploitanten te lang ‘vrij spel’ gehad. Ze konden hun gang gaan. De Lange stelt dat de uitkomsten / bezwaren van Platform Storm door de Raad van State uiteindelijk ‘marginaal’ zijn getoetst.  

Volgens De Lange zijn de windparken door de overheid vergund in een klassieke aanpak met een beperkte kijk op hinder voor de omgeving. ,,In een soort versnelde ‘rechttoe rechtaan-aanpak’ was het voor omwonenden vechten tegen de bierkaai. Dat een windpark als deze een industriële installatie is die grote impact op de omgeving kan hebben, is onvoldoende onderkend. Wij doen hier op die manier eigenlijk maar wat.’’ 

Volgens de advocaat die ook optreedt namens windparken op Goeree Overflakkee en langs de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam, hebben de Nederlandse overheid en -bestuursrechter te veel gekeken naar ‘de wereld van toen’. ,,Voor 2007 had je bij turbines tiphoogtes van 75 meter. Nu zijn er windmolens van 247 meter. Er zijn er die 300 meter van woningen staan. De effecten daarvan zijn onvoldoende bekend en bekeken.’’ 

Nieboer van Platform Storm, is strijdlustig. ,,We zien het liefst dat de ontwikkeling en de bouw van windmolens in de Drentse Monden zo snel mogelijk wordt stilgelegd. We hebben ons totaal onbegrepen en genegeerd gevoeld door de Raad van State. Dat we naar de civiele rechter stappen, ligt voor de hand. Deze rechter is niet gebonden aan uitspraken van de Raad van State.  Wij hopen dat de civiele rechter de dwingende Unierechtelijke regels wel juist toepast.”   

Platform Storm stuurt de Initiatiefnemers van Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Windpark oostermoer Exploitatie BV en Pure Energie Wind BV alvast een brief waarin staat dat zij in strijd handelen met het Europese recht en dat ze willen dat de bouw van de windparken wordt stilgelegd.  

Volgens De Lange liggen er uitspraken die stopzetting dichterbij brengen. In juni torpedeerde het Europese Hof van Justitie de Vlaamse milieuregels voor vergelijkbare vergunningen van windmolens. Op tafel lag de beoordeling van een windpark langs de A40 bij Aart en Nevele in België. De Europese rechters eisen alsnog een milieu-effecten-rapportage voor de Vlaamse normen van slagschaduw, veiligheid en geluid van windmolens. Sinds 2001 ligt er een Europese richtlijn die een vroegtijdige beoordeling van plannen verplicht.  

Net als Platform Storm volgt de advocaat publicaties van wetenschappers op de voet. ,,Er zijn om maar iets te noemen, publicaties waarin staat dat in hogere luchtlagen het geluid verder draagt. Onderzoeken waarbij gegevens worden gebruikt van ontwikkelaars lopen achter. Er is een mismatch tussen wat wordt vergund en hoe windparken zich gaan manifesteren en worden ervaren.’’ 

Opmerkelijk vindt De Lange dat de Raad van State door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) onderzoek liet doen naar het geluid van turbines. ,,Toen STAB adviseerde een strafkorting van vijf decibel op te leggen op zware windmolens, zodat minder overlast wordt ervaren, schoof de Raad van State dat onderzoek terzijde. Volgens de bestuursrechter was er te weinig wetenschappelijke overeenstemming over de geluidsbelasting.’’ 

Volgens De Lange is ook het Europese Verdrag van Aarhus in de Veenkoloniën met voeten getreden. ,,Mensen moeten met het oog op hun gezondheid vroegtijdig over alle informatie beschikken en inspraak hebben als alle opties nog openliggen. Dat is niet gebeurd. Er is nooit onderzocht of de gevolgde procedure met het Europees recht in de hand deugdelijk is. De overheid heeft in Drenthe de crisis- en herstelwet gebruikt om vaart te maken. De mensen hadden nagenoeg niets meer te zeggen.’’ 

De Lange ziet overeenkomsten met de PFAS-discussie. ,,De overheid moest de natuur beschermen tegen bovenmatige stikstofuitstoot. Dat gebeurde niet. De maatregelen die op papier stonden om aan de natuurregels te voldoen, hadden veel weg van een fictieve boekhouding. De rechter haalde er een streep door. Bij de windparken zien we hetzelfde. Ook hier worden de effecten van windparken onvoldoende onderkend en niet afdoende ondervangen met deugdelijke normen en maatregelen.’’ 

Als het aan De Lange worden Nederlandse windparkexploitanten en de overheid alsnog stevig op de vingers getikt. ,,Als de rechter meegaat met de Europese regels gaat Nederland voor wat betreft zijn windparkpolitiek ‘down’ / op slot .’’ In hoeverre windplannen en –projecten vervolgens gerepareerd kunnen worden, weet De Lange niet. ,,Als de civiele rechter eerder genomen besluiten schorst en aanvullende vragen stelt, kunnen windparken niet draaien en dus ook niets verdienen. Dan vallen de financiële modellen weg. Het opnieuw toetsen van de milieueffecten en het overeind houden van de windparken wordt dan een hele uitdaging. Uiteindelijk zal blijken dat Nederland voor grote windparken op land waarschijnlijk te klein is.’’ 

De Lange stelt per saldo dat de verstrekte vergunningen volgens de EU regels niet rechtsgeldig zijn en dat er pas een nieuwe vergunning kan worden verleend nadat de milieuwetgeving is gebaseerd op de afmeting van de huidige windturbines. Deze zijn meer dan drie keer hoger dan waarop de Raad van State de bezwaren van Platform Storm destijds heeft beoordeeld.

 

Toelichting:

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 2001/42/EU.
Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd.

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden.

Het EU Hof zegt dat windmolenparken waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die aangelegd worden onwettig zijn in België. Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook Nederland dus.
De besluitvorming mbt het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen. Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen. Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit windmolenpark.

En in Emmen eisen het Demokratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners (EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar de mer-plicht van de SMB richtlijn is geschonden. Hoe dit juridisch in elkaar steekt, daarover gaat de persconferentie aanstaande donderdag.

De casuïstiek van De Monden en Emmen staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en proefproces.

De eerste windturbine van Windpark Drentse Monden en Oostermoer aan de Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond. Foto Archief Corné Sparidaens

24 juni 2020 Raad van State wijst laatste bezwaren tegen Windpark Drentse Monden en Oostermoer af

De Raad van State heeft alle beroepen tegen een achttiental uitvoeringsbesluiten rond de aanleg en bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer van tafel geveegd. Het gaat om deelvergunningen die onder meer de aanleg van (bouw)wegen, kabel- en leidingstraten en trafo- en inkoopstations mogelijk maken. Verder regelen de vergunningen de kap en herplant van bomen en andere landschappelijke inpassingsmaatregelen.
Een groot deel van de bezwaren en beroepen heeft de Raad niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het bestuursrechtscollege bezwaarmakers Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, WindNEE en omwonenden in deze uitvoeringsprocedure niet als belanghebbenden ziet.

vervolg artikel

‘Kwestie van handhaving’

De Raad van State zegt in deze uitspraak niets over de keuze van het type windturbine in het park. Dat had het rechtscollege overigens al tijdens de zitting van afgelopen maart duidelijk gemaakt. Zelfs als zou blijken dat het gekozen type windturbine(Nordex N131/3900) meer geluidsoverlast en veiligheidsproblemen oplevert dan het inpassingplan of de omgevingsvergunningen toelaat, dan is dat een kwestie van handhaving, zei rechter en staatsraad Rosa Uylenburg afgelopen maart in Den Haag.

In 2018 heeft de Raad het inpassingsplan voor het windpark goedgekeurd. Toen is uitgebreid inhoudelijk ingegaan op alle bezwaren die tegen het project zijn ingebracht. Die uitspraak maakte in principe de weg vrij voor de bouw en ingebruikname van 45 windturbines.
Daarna hebben onder meer het Rijk, de provincies Drenthe en Groningen en waterschap Hunze en Aa’s een reeks uitvoeringsvergunningen verleend. Die zien toe op het bereikbaar maken van de windparklocatie, de aanleg van stroomleidingen en trafostations om de opgewekte windenergie op het net te krijgen.

Geen problemen in vergunningen

De Raad van State ziet geen problemen in de vergunningen. Zo wees ze onder meer het verzoek van de tegenstanders af om een regel in de kabel- en leidingenvergunningen op te nemen om die uiterlijk na 30 jaar weer te verwijderen. De hoogste bestuursrechter vindt dat niet noodzakelijk. Immers, als de windturbines na 2050 worden verwijderd worden de leidingen ook niet meer gebruikt.

2020-05-12 DvhN artikel door Daniëlle Molenaar
Anti-windmolenactivist Jan Nieboer over strafzaak: Zolang je verdachte bent hangt er toch een waas om je heen.

De 62-jarige anti-windmolenactivitist Jan Nieboer uit 2e Exloërmond zat vorig jaar zes weken in voorarrest op verdenking van het sturen van dreigbrieven naar ondernemers. Nieboer, woordvoerder van actiegroep Platform Storm, hoopt vurig dat de rechtbank zich op korte termijn buigt over zijn strafzaak.
,,Ik heb geen strafbare feiten gepleegd. Het Openbaar Ministerie beweert van wel. Ik wil dat de rechter kijkt naar de verwijten en zich erover uitspreekt. Zolang je verdachte bent, hangt er voor sommige mensen toch een waas om je heen.” Dinsdag is in de rechtbank in Assen een regiezitting in de strafzaak tegen Jan H. (58) uit Meeden en medeverdachte Nieboer. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat wel gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

vervolg artikel
‘Jan H. komt niet naar regiezitting’
H. en zijn advocaat hebben besloten om dinsdag niet naar de zitting te komen. Zij hebben hun onderzoekswensen schriftelijk ingediend bij de rechtbank. De inwoner van Meeden zat een half jaar in voorarrest. Hij werd kort voor de kerstdagen vrijgelaten. Net als Nieboer, die met zijn volledige naam genoemd mag worden, is hij op 19 juni aangehouden. Dezelfde dag werd ook drukker Johnny R. uit Nieuw-Buinen opgepakt. R. werd na drie dagen vrijgelaten.
De drukker zou in opdracht van H. en Nieboer dreigbrieven hebben gedrukt die naar ondernemers en bestuurders zijn gestuurd. Eigenaren van bedrijven die betrokken waren bij de aanleg van windparken of mogelijk werk bij toekomstige windparken in Groningen en Drenthe zouden gaan uitvoeren, hebben brieven ontvangen. De teksten waren voor meerdere ondernemers dermate bedreigend dat ze hun werkzaamheden bij de windturbines hebben teruggetrokken.
Asbest
In een deel van de brieven werd ook gedreigd om asbest te storten op locaties waar de bedrijven actief waren. Op drie locaties in Groningen is ook daadwerkelijk asbest gevonden. Aanvankelijk werden zowel Jan H. en Jan Nieboer verdacht van het dumpen van asbest. Die verdenking kwam voor Nieboer vorig jaar zomer al te vervallen.
Onlangs heeft het Openbaar Ministerie (OM) aan de advocaat van H. laten weten dat ook hij niet langer verdacht wordt van het dumpen van asbest. Het OM is tot conclusie gekomen dat het bewijs onvoldoende is om tot een veroordeling te komen. De twee mannen worden nog wel verdacht van het sturen van dreigbrieven en het dreigen met dumpen van asbest.
Johnny R. (51) en zijn advocaat zijn niet opgeroepen voor de regiezitting in de rechtbank in Assen. Zijn advocaat laat weten dat het OM heeft besloten om zijn zaak los te koppelen van de andere twee verdachten. Of de drukker nog vervolgd wordt en op welke manier het OM in dat geval zijn strafzaak wil afdoen, is nog niet bekend. Nieboer en zijn advocaat gaan dinsdag wel naar de regiezitting in Assen. ,,Ik vind het belangrijk om daarbij te zijn. Vooral ook omdat ik na mijn vrijlating niets meer heb vernomen van het Openbaar Ministerie.”
‘Niets ontdekt dat mij linkt aan de dreigbrieven’
Volgens Nieboer blijkt achteraf dat hij al 1,5 jaar voor zijn arrestatie in de gaten werd gehouden door de politie. Hij is achtervolgd en afgeluisterd. ,,Daar heb ik niets van gemerkt. Bij de inval thuis en op mijn bedrijf is al het mogelijke in beslag genomen. Laptops, computers en USB-sticks. Ze hebben ook weggegooide bestanden weer terug kunnen vinden, maar toch is niets ontdekt dat mij linkt aan die dreigbrieven. Sinds mijn aanhouding zijn we bijna een jaar verder. Van de kant van het OM is het doodstil gebleven. Ik ben onschuldig en wil eindelijk duidelijkheid.”
Dat hij die duidelijkheid op de regiezitting nog niet krijgt, weet Nieboer. Er wordt op de zitting op een rijtje gezet welke onderzoekswensen het OM en de advocaten nog hebben. ,,Toch wil ik bij die zitting zijn. Ik wil op de hoogte blijven over zaken die rond mijn persoon worden besproken.”

2020-05-12 DvhN artikel door Daniëlle Molenaar
Antiwindmolen-activisten Jan H. en Jan Nieboer mogen weer contact hebben. En dat is tegen de zin van het Openbaar Ministerie.
De van bedreiging verdachte anti-windmolenactivisten Jan H. (58) uit Meeden en Jan Nieboer (62) uit 2e Exloërmond mogen weer contact met elkaar hebben. Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank dinsdag tevergeefs gevraagd om het contactverbod te handhaven.

In de rechtbank in Assen was een regiezitting in de strafzaak tegen Nieboer en H. De mannen worden ervan verdacht dat zij dreigbrieven hebben gestuurd om ondernemers te dwingen te stoppen met voorbereiden van werkzaamheden voor de bouw van windmolenparken De Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33. In de nieuwe dagvaardingen van het Openbaar Ministerie (OM) zijn ongeveer vijftien bedrijven opgenomen die vorig voorjaar dreigbrieven hebben ontvangen. Meerdere ondernemers zijn voor de dreigementen gezwicht.

vervolg artikel
Verzet tegen windparken
Zowel H. als Nieboer waren zeer actief in het verzet tegen de komst van windparken in Drenthe en Groningen. De twee mannen ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor het sturen van de dreigbrieven. Ze zijn allebei 19 juni vorig jaar opgepakt. H. zat een half jaar in voorarrest. Nieboer is na zes weken vrijgelaten. Hij zei na afloop van de zitting dat bedrijven flinke schadevergoedingen claimen bij de verdachten. Vanwege de claims heeft het OM beslag laten leggen op bankrekeningen en waardevolle bezittingen van de twee.
Of Nieboer en H. schadevergoeding moeten betalen, wordt uiteindelijk door de rechtbank bepaald. Eerst moet komen vast te staan of de mannen schuldig kunnen worden bevonden. Daarna moet vastgesteld worden of de schadeclaim en de hoogte daarvan terecht is. De rechtbank verwacht dat komend najaar de strafzaak tegen de twee verdachten inhoudelijk kan worden behandeld.
Getuigenverhoren
Op de regiezitting dinsdag werd kort besproken welke onderzoekswensen advocaat Evert Kuiters van Jan H., advocaat Evert van der Meer van Nieboer en het Openbaar Ministerie nog hebben. H. en zijn advocaat hebben hun verzoeken schriftelijk bij de rechtbank ingediend. Ze willen naast de beide verdachten nog vijf andere getuigen laten horen bij de rechter-commissaris. Dat verzoek is toegekend door de rechtbank.
Het gaat onder meer om Johnny R. (51) uit Nieuw-Buinen, die drie dagen vast heeft gezeten omdat hij dreigbrieven gedrukt zou hebben. Ook een 66-jarige vrouw uit Emmen moet getuigen bij de rechter-commissaris. De Emmense werd vorig jaar ook opgepakt voor verhoor door de politie. Zij mocht dezelfde dag nog naar huis. De vrouw was jarenlang actief in actiegroep Tegenwind Veenkoloniën, waarvan Jan Nieboer voorzitter is.
Ook de meeste andere getuigen waren of zijn verbonden met actiegroepen tegen windmolenparken. Een van hen, een man uit Emmen, is volgens Nieboer ook door de politie afgeluisterd. ,,Hij was lid van Platform Storm. In het dossier heb ik gelezen dat zijn telefoon is afgetapt en dat door de politie ook bij hem een peilbaken onder de auto is gezet.” De getuigenverhoren vinden zoals gebruikelijk achter gesloten deuren plaats.
Afgeluisterde gesprekken
Op verzoek van de advocaat Kuiters is het contactverbod tussen de inwoner van Meeden en zijn medeverdachte Nieboer opgeheven. Reden hiervoor is dat Nieboer, die een financieel adviesbureau heeft, de boekhouding doet voor H. en zijn familieleden. De officier wilde dat het contactverbod gehandhaafd werd. ,,Als we kijken naar hun achtergrond dan zien we dat bij beide mannen sprake was van een diepgaande strijd tegen windmolenparken. Als het contact weer wordt toegestaan dan vrezen wij dat de strijd weer gaat oplaaien en dat zou tot nieuwe strafbare feiten kunnen leiden.”
De twee advocaten krijgen ook de beschikking over gesprekken tussen Nieboer en H. die zijn afgeluisterd door de politie. De twee hebben elkaar met enige regelmaat in de vroege ochtend ontmoet bij de McDonalds. Zonder dat de mannen het wisten zijn ze daarbij afgeluisterd. ,,Ik wil de tapes beluisteren om de sfeer en de toon van de gesprekken te horen”, zei advocaat Van der Meer.

RTV Drenthe – DINSDAG 12 MEI 2020 (artikel door Annemiek Meijer)

Jan Nieboer voor het eerst voor rechter in zaak windmolenterreur.

Platform Storm-woordvoerder Jan Nieboer uit 2e Exloërmond zit vandaag voor de eerste keer in het verdachtenbankje in de strafzaak die volgens justitie draait om ‘windmolenterreur’.
De 62-jarige anti-windmolenactivist wordt verdacht van het versturen van zo’n vijftien dreigbrieven aan bedrijven en organisaties die betrokken zijn of waren bij de bouw van windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe en Windpark N33 bij het Groningse Meeden. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem van het dreigen met het dumpen van asbest.

‘Strijdbaar’ - vervolg artikel

Vanochtend is bij de rechtbank in Assen een regiezitting gepland. Die is ervoor bedoeld om te bepalen wat er nog moet gebeuren voor de strafzaak inhoudelijk behandeld wordt.

“Ik heb onderzoekswensen en die wil ik in de rechtszaal bespreken”, zegt Nieboers advocaat Evert van der Meer. Of hij bijvoorbeeld getuigen wil horen of ander onderzoek wil laten doen, wil Van der Meer van tevoren niet zeggen. Nieboer is volgens hem nog altijd strijdbaar. De woordvoerder van actiegroep Platform Storm heeft van het begin af aan ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft.

Nieboer werd op 19 juni vorig jaar opgepakt, tegelijkertijd met medeverdachte Jan H. (58) uit Meeden. Nieboer kwam na bijna zes weken vrij, terwijl H. – ex-voorman van actiegroep Storm Meeden – een half jaar vastzat. Hij werd, behalve van de bedreigingen, ook verdacht van het daadwerkelijk dumpen van asbest, waar twaalf jaar cel of meer op staat.

In december kwam H. onder voorwaarden vrij. Nu het Openbaar Ministerie het onderzoek heeft afgerond, wordt hij niet langer verdacht van de asbestdumpingen in Groningen. Toch overheerst bij H. niet de opluchting, zegt zijn advocaat Evert Kuiters. “Het is voor hem een heel zuur verhaal. Hij zat lang vast vanwege die verdenking, terwijl Jan Nieboer afgelopen zomer lekker in de tuin zat.”

Ook H. ontkent betrokkenheid bij alle dreigbrieven en borden en pamfletten op bouwlocaties. Op eerdere zittingen zei hij dat hij het zwaar had in de cel en zijn familie thuis ook. Kuiters: “Hij is de klap nog niet weer te boven en heeft nog niet de energie terug die hij had voor hij werd opgepakt.” H. en Kuiters komen vandaag niet naar de rechtbank. Zij willen wel extra onderzoek, onder meer het horen van Jan Nieboer, maar Kuiters heeft hun wensen schriftelijk ingediend.

De advocaat wil ook gesprekken tussen zijn cliënt en Nieboer, die door de politie stiekem zijn opgenomen tijdens ontmoetingen van de verdachten bij de McDonalds in Stadskanaal, zelf beluisteren. De politie werkt zulke gesprekken uit op papier, maar de advocaat wil zelf horen hoe dingen gezegd zijn.

Geen contact
Verder wil Kuiters dat het contactverbod tussen H. en Nieboer wordt opgeheven. “Het onderzoek van het OM is klaar, dus er is geen aanleiding meer voor. Bovendien hadden de twee veel contact over andere dingen dan windmolens, zakelijk en privé. Nieboer is ook H.’s boekhouder. Dat ze nu geen contact mogen hebben, is erg onhandig.”

De rechtbank beslist vandaag naar verwachting meteen of er extra onderzoek gedaan moet worden. Het Openbaar Ministerie wil voor de zitting niks kwijt.

2020-01-31
Interview samen met de donderdag opgepakte en weer vrijgelaten wetenschappelijk onderzoeksjournalist Rypke Zeilema bij Blue Tiger Productions. Via de link kunt u het interview bekijken.

2020-04-17
Windmolens en gaswinning in Groningen: Hoe bestrijd je déze overheid!?
Windmolenterreur, het stikstofdossier, aardbevingsschade, en de gewelddadige en tirannieke overheid; Tom Zwitser spreekt met Jan Nieboer, woordvoerder van antiwindmolengroep in de Veenkoloniën, met geweld gearresteerd en wekenlang opgesloten zonder aanklacht, en met Ate Kuipers, boer, ondernemer en woordvoerder van door aardbevingsschade getroffen boeren over het gevaar van deze tijd: de door banken en multinationals gekaapte staat. Wat kun je daar nog tegen doen?
Hieronder de link naar de uitzending.

naar interview in Blue Tiger Studio op 17 april 2020

Return to Top ▲Return to Top ▲