06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Ondernemers presenteren plan voor zonnepark met perspectief voor de Veenkoloniën

Door: Bertjan Brinkman Op 5 oktober,2015

KANAALSTREEK – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën.

 

De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Zonnepark

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat. Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te houden.

Zorg

Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie
beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die een enorm gebied bestrijken.

“We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten

De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering.
Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren

Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen

Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

bronwebsite rtvstadskanaal

Return to Top ▲Return to Top ▲